Politika kvality

Politika kvality a HACCP
1. Základným cieľom spoločnosti TEKRO je vysoká kvalita produkcie, ktorá má priamu väzbu na kvalitu a bezpečnosť výrobkov našich zákazníkov.
2. Zavedením systému kontroly kritický bodov pri výrobe premixov a krmív predchádzame a identifikujeme vznik možných rizík, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia zvierat, kvality potravín a životného prostredia.
3. Všetci pracovníci spoločnosti usilujú o nepretržité monitorovania a následné zlepšovanie všetkých procesov.
4. Každému z našich zákazníkov je poskytovaný komplexný servis v oblasti výživy, zoohygieny a zdravotného stavu zvierat.
5. Záujmom každého pracovníka, nielen technického vybavenia, je kvalita a bezpečnosť produkcie.
6. Systematickým výcvikom pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia zlepšujeme vnímanie spoločnosti našimi zákazníkmi.
7. Spolupracujeme iba s preverenými dodávateľmi. Podmienkou kvalitnej a bezpečnej produkcie je použitie iba povolených surovín. Pri ich zapracovávaní berieme do úvahy nielen vplyv na úžitkovosť zvierat, ale aj na bezpečnosť potravinového reťazca.
8. Snahou vedenia spoločnosti je rozširovať nielen výrobkové portfólio, ale aj posilňovať v zákazníkoch povedomie, že produkty spoločnosti TEKRO sú zárukou kvality a ich ďalšie použitie je bezpečné.
9. Etika nášho podnikania je založená na budovaní vzájomnej dôvery vo vzťahu k zákazníkom. Chránime informácie našich zákazníkov a všetkých obchodných partnerov.Environmentálna politika
1. V priebehu všetkých procesov dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a rešpektovať aj iné požiadavky na ochranu životného prostredia.
2. Zlepšovať ochranu životného prostredia formou cieľov, programov a preventívnych opatrení vo všetkých oblastiach našej činnosti.
3. Pri zavádzaní nových technológií a výrobných procesov používať suroviny šetrné k životnému prostrediu a výrobné technológie a ďalšie postupy bezpečné vo vzťahu k ochrane a bezpečnosti práce.
4. Vyvíjať a produkovať iba také výrobky vrátane obalov, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu, budú bezpečné a budú recyklovateľné alebo bezpečne likvidovateľné.
5. Požadovať zavedenie environmentálnej politiky u svojich dodávateľov, vrátane ich hodnotení.
6. Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov spoločnosti podľa všeobecných právnych predpisov a nariadení v oblasti environmentálneho systému.
7. Zvyšovať bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov.
8. Viesť otvorený dialóg s verejnosťou, štátnymi úradmi a ďalšími podnikmi z hľadiska environmentálneho systému.

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00