Poradenský servis

Tekro nie je iba výrobnou firmou. Našim cieľom je komplexný servis u chovateľa a zlepšenie ekonomiky chovu. Nesústredíme sa iba na samotný predaj výrobkov, ale tiež na ich vývoj a čo najširšie poradenstvo, ktoré našim partnerom poskytujeme. Naše tímy špecialistov a konzultantov sa venujú jednotlivým oblastiam a v rámci komplexnosti využívajú naše dlhoročné dobré skúsenosti a kontakty aj z oblasti ako sú zoohygiena, veterinárna problematika, technológia, kvalita stajňového prostredia, atď.


Chov hovädzieho dobytka - zooveterinárny servis

•Základné princípy našej činnosti v chovoch hovädzieho dobytka:
       •ponuka kvalitných produktov a odborné poradenské služby,
       •priama spolupráca s chovom alebo prostredníctvom výrobne doplnkových      kŕmnych zmesí,
       •práca v tíme - spolupráca s pracovníkmi chovu a so zástupcami všetkých ostatných odborných služieb.
•Sledovanie predpokladov plnohodnotnej produkcie (PPP) - manažérska činnosť a monitoring, ošetrovateľská starostlivosť, technologické a zoohygienické podmienky, plemenárska práca a šľachtenie, odchov mladých zvierat a obmena stáda, produkcia a príprava krmív, výživa, preventívne-medicínsky počatá starostlivosť o zdravie chovaných zvierat, financovanie chovu, znižovanie nákladov.
•Dôraz na kritické oblasti chovu mliečneho dobytka - celková schopnosť kvalifikovane riadiťchov, úroveň produkcie, konzervácia a využitie objemových krmív, kvalita zvládania okolopôrodného obdobia, úroveň odchovu teliat a jalovíc.
•Spracovanie hĺbkovej zdravotne-produkčnej a ekonomickej analýzy v chovoch mliečneho dobytka.
•Spoločná organizácia kontrolných dní v chove.
•Spolupráca s podpornou veterinárnou skupinou a nezávislými odborníkmi.
•Dôraz na uplatňovanie princípov preventívnej medicíny dojníc - cieľom je zvýšenie úrovne produkcie, reprodukcie a ekonomickej prosperity chovu cestou upevnenia zdravotného stavu chovaných zvierat.
•Rozbory krmív a klinicko-biochemické analýzy.
•Zdravotne-produkčné programy.
•Výpočet kŕmnych dávok.

Chov ošípaných - zooveterinárny servis

•Naša spolupráca s chovom je založená na čo najkomplexnejšom prístupe a zahrňuje tieto časti:
•Kompletný servis pri tvorbe a úpravách kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá, tvorba kŕmnych kriviek u systémov tekutého kŕmenia (Schauer, Veda, BD a i.).
•Možnosť poradenstva pri nákupe plemenných zvierat a premixov do kŕmnych zmesí pre tieto zvieratá, kompletné poradenstvo, garancia výživy.
•Metodické vedenie a vyhodnocovanie prevádzkových testov ošípaných (plodnosť, ukazovatele výkrmnosti, jatočné hodnoty finálneho kríženia, rastové krivky).
•Poradenstvo a dodávky magistralít pre veterinárnu prax v chovoch v konkurencieschopných cenových hladinách.
•Poradenstvo v oblasti welfare hospodárskych zvierat.
•Rozbory v chovoch za účelom zlepšenia plodnosti a prejavov ruje u prasníc a prasničiek, zabezpečenie a optimalizácia kondície.

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00