INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TEKRO Nitra, s.r.o.
IČO: 36555436
Párovské Háje , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP PROFIT, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 903765195
Fax: +421 37356911522
Email: mpprofit.vo@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Cisterna
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 15245-WYT, číslo VVO 175/2013 z 07.09.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 04.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 26.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TEKRO Nitra, s.r.o.
IČO: 36555436
Párovské Háje , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): MP PROFIT, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 903765195
Fax: +421 37356911522
Email: mpprofit.vo@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Cisterna
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 15245-WYT, číslo VVO 175/2013 z 07.09.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk "Ostatné"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 26.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 22.09.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TEKRO Nitra, s.r.o.
IČO: 36555436
Párovské Háje , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pavlovič
Telefón: +421 915131122
Fax: +421 37356911522
Email: uvovp1@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Modernizácia Farmy ošípaných vo Veľkom Ďure
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva
na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 122-209035
z: 26.06.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 9961-MST, číslo VVO 123/2013 z 26.06.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí
ponúk "Kritériá"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk je neverejné bez účasti uchádzačov (
elektronická aukcia) a uskutoční sa dňa 15.08.2013 od 16:00 h na adrese: Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť,Párovské Háje 9 , 949 01 Nitra
Dátum odoslania tejto informácie: 13.08.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
S pozdravom Ing.Vladimír Pavlovič,odb.spôs.os.pre VO
č.tel.:0915131122


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PÓDIA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNĚ ÚDAJE VEŘEJNÉHO OBSTARÁVATELA
TEKRO Nitra, s.r.o.
IČO: 36555436
Párovské Háje , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktně miesto (miesta): TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
Kontaktně osoba: Ing. Vladimír Pavlovic
Telefon: +421 915131122
Fax: +421 37356911522
Email: uvovpl@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Modernizácia Farmy ošípaných vo Vel'kom Ďure
Zverejnenie oznámenia o vyhlášení veřejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom věstníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 122-209035
z: 26.06.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Věstníku veřejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo WO: 9961-MST, číslo W O 123/2013 z 26.06.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOST
Označenie relevantnej skutočnosti podl'a: § 136 ods. 9 písm. c) zákona
Dátum odoslania tejto informácie: 12.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použitel'né) je potřebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlášení veřejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponuk)


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TEKRO Nitra, s.r.o.
IČO: 36555436
Párovské Háje , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pavlovič
Telefón: +421 915131122
Fax: +421 37356911522
Email: uvovp1@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Modernizácia Farmy ošípaných vo Veľkom Ďure
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 122-209035
z: 26.06.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 9961-MST, číslo VVO 123/2013 z 26.06.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk "Ostatné"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 09.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 01.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00